הסכם בין צלם למצולם

הסכם בין צלם למצולם

שנערך ונחתם ביום ________ ב______________,

 

 

בין:       מר / גב' …….
ת.ז.
מ גבעתיים                                                                     (להלן: "הצלם/ת")

 

לבין:  _________________
ת.ז. ______________
מ . ________________                                                 (להלן: "המצולם/ת")

 

הואיל והמצולם/ת נותן/ת את הסכמתו/ה להצטלם ע"י הצלם/ת
הואיל והמצולם/ת נותן/ת את הסכמתו/ה לפרסום הצילומים והסרטונים ברשת האינטרנט
והואיל והצלם/ת עוסק/ת בצילום למטרות אמנותיות שונות ואחרות ויש לו/ה הכישורים לצלם
והואיל וברצון המצולם/ת להצטלם ולהעביר את מלוא זכויות הצילומים מרצונו/ה החופשי ובדעה צלולה לצלם/ת

אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. ההצהרות במבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו
2. כל האמור בלשון נקבה או ההיפך חל על שני המינים
3. המצולם מצהיר ומאשר בזאת:

א.   הוא מסכים להצטלם מרצונו הטוב והחופשי.
ב.   הוא מסכים כי הצילומים יהיו בבעלותו הבלעדית של הצלם וכי כל הזכויות על הצילומים יהיו והינם של הצלם.
ג.  הוא מסכים שצילומים אלה ישמשו לכל מטרה בארץ ובחו"ל, בפרסום ברשת האינטרנט וקטלוגים וספרי אמנות ופרסומים שונים לצילום אמנותי וכן בכל פרסום אשר ישמש את מארגני התערוכות ולצורך פרסום לתערוכה כמו עיתונות קטלוגים וירחונים העוסקים בנושאי צילום.

  • הוא מסכים כי הצלם יהיה רשאי להעביר את הצילומים ואת הזכויות בהם לצדדים שלישיים לפי שיקול דעתו בלבד
  • כי תנאים אלה חלים גם על יורשי ובני משפחתי
  • במקרה של מצולם מתחת לגיל 18 יחתום מטה הורהו ו/או האפוטרופוס החוקי לו ויחולו כל הוראות הסכם זה בשינויים המחויבים.
  • תוקף הסכם זה ל10 שנים מיום החתימה

4. מוסכם על הצדדים כי במקרה של חילוקי דעות יוכרע העניין בפני בורר מוסכם הנמצא בתל אביב. הצדדים ישאו בשכ"ט הבורר בחלקים שווים ביניהם.

ועל כך באנו על החתום:

_________________                                                     _________________

המצולם                                                                               הצלם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *